Farbiarske skúšky malých plemien

Obvodná poľovnícka komora Košice

Pri Miklušovej väznici č. 8, Košice

organizuje

Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP)

dňa 16.7.2023

Miesto konania:           Poľovný revír Háj, k. ú. Poľov – Pod dubom

                                      (GPS: 48.653, 21.191)  

Začiatok skúšok:                   o 8.30 hod.

Uzávierka prihlášok:           do 30.6.2023

                                               k prihláške priložiť kópiu 1. strany preukazu o pôvode psa

                                               na emailovú adresu: kosice@opk.sk

Ing. Dominika Mihaličová (tel. kontakt: +421 908 087 465) alebo na adresu: OPK Košice, Pri Miklušovej väznici č. 8 

Poplatok za skúšky:             50,-€/za 1 psa po prijatí prihlášky na účet alebo v hotovosti pri prezentácií v deň konania skúšok.

Platba na účet:                      IBAN: SK80 0900 0000 0004 4995 4306

                                               BIC: GIBASKBX – Slovenská sporiteľňa

Povinnosti vodiča:                Vodič má prísť na skúšky poľovnícky ustrojený, mať so sebou preukaz o pôvode psa, veterinárny preukaz s platným potvrdením o očkovaní proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde. Vakcinácia musí byť vykonaná najmenej 30 dní pred uskutočnením skúšok a najviac 1 rok.

            Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom počas skúšok ani za stratu psa.

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku SPK.

Mgr. Ivan Staš,v.r.                                                                 Ing. Renáta Karolová, PhD., v.r.

Predseda OPK Košice                                                      Predseda kynologickej komisie OPK Košice