Poľovnícke kurzy

O Z N Á M E N I E

o konaní prípravného kurzu na skúšku o prvý poľovný lístok

Obvodná poľovnícka komora Košice oznamuje širokej verejnosti, že prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok.

Uchádzač sa na prípravný kurz prihlasuje písomne, a to zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu Obvodná poľovnícka komora Košice, Pri Miklušovej väznici 8, 040 01 Košice. Prihlášky prijímame len od uchádzačov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v územnom obvode OPK Košice.

Vyplnenú prihlášku uchádzač môže zaslať aj prostredníctvom E-mailu na adresu košice@opk.sk. Takto zaslanú prihlášku je však potrebné následne podpísať v kancelárii OPK.

Bližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete v sekcii „kurz o prvý poľovný lístok“ alebo nás kontaktujte telefonicky na tel. č. 0908 087 465, prípadne na vyššie uvedenej E-mailovej adrese.

O termíne otvorenia kurzu budete informovaní na našej webovej stránke.


Skúšobné predmety

Skúšobný poriadok

Základná informácia o skúške z poľovníctva

Prihláška na prípravu skúšky z poľovníctva