Poľovné lístky

polovný lístok Náležitosti k vydaniu poľovného lístka

Poplatky pri vydávaní a predĺžovaní PL

Druh PL OBČAN SR
vydanie
OBČAN SR
predĺženie
CUDZINEC
vydanie
CUDZINEC
predĺženie
týždenný 10 € - 10 € -
mesačný 20 € - 20 € -
ročný 10 € 5 € 10 € 5 €
5 ročný 40 € 20 € 40 € 20 €
10 ročný 80 € 40 € 80 € 40 €
nad 62r. 40 € - 40 € -
študent * 30 € - - -
*Na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom

!!!Upozornenie!!!

- Poľovný lístok je potrebné predĺžiť 30 dní pred skončením jeho platnosti, tzn. do konca novembra posledného roku platnosti PL.
- Po 1. decembri sa zvyšuje poplatok, ako pri vydávaní PL.
- Nepredĺžením PL do 31.12. končí platnosť poľovného lístka, ktorý je potrebný k držaniu zbrojného preukazu na držanie zbraní na poľovné účely.
- V prípade, ak je držiteľ neplatného PL držiteľom zbraní na poľovné účely dochádza k porušovaniu zákona o zbraniach a strelive.


Vyňatok zo zákona NR SR
č. 274/200 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 51
Poľovný lístok

(1) Poľovný lístok je verejná listina osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky na lov zveri ustanovené týmto zákonom. Poľovný lístok vydáva, predlžuje jeho platnosť a odníma obvodná komora, v ktorej pôsobnosti má žiadateľ trvalý pobyt.

(2) Druhy poľovných lístkov:
a) poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky,
b) poľovný lístok pre cudzincov.

(3) Poľovné lístky sa vydávajú
a) na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca; osobám nad 62 rokov na dobu neurčitú,
b) na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; platnosť takého poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí,

(4) Obvodná komora vydá poľovný lístok podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) alebo písm. b) osobe, ktorá preukáže, že
a) je staršia ako 16 rokov,
b) má miesto trvalého pobytu v obvode pôsobnosti obvodnej komory; to neplatí pre občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) zložila skúšku z poľovníctva [§ 50 ods. 1 písm. a)] alebo skúšku z poľovníctva na vysokej škole alebo je poslucháčom alebo absolventom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; doklad o vykonanej skúške z poľovníctva je verejnou listinou,
d) je členom komory,
e) je poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,
f) zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.

(5) Obvodná komora vydá, najviac na dobu povoleného pobytu, poľovný lístok podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. c) osobe, ktorá
a) je staršia ako 18 rokov,
b) predloží doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, 28)
c) je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,
d) zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.

(6) Poslucháčom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom, možno vydať poľovný lístok podľa odseku 3 písm. b) až po absolvovaní predmetu poľovníctvo.

(7) Vydanie poľovného lístka obvodná komora odoprie, a ak už bol vydaný, tak sa odníme, osobe,
a) ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 4 alebo odseku 5,
b) ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené, alebo
c) ktorej bol odňatý poľovný lístok a doba odňatia trvá.

(8) Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú predpísanými náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. Komora 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka preukázateľným spôsobom upozorní jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti.

(9) Obvodná komora odníme poľovný lístok, ak zistí, že
a) jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa odseku 4 alebo odseku 5,
b) držiteľovi poľovného lístka bol súdom uložený trest zákazu výkonu činnosti práva poľovníctva,
c) o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa tohto zákona príslušný okresný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora.

(10) Ak je poľovný lístok odňatý na dobu určitú, je osoba, ktorej bol poľovný lístok odňatý, povinná pred podaním žiadosti o jeho vydanie vykonať skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. a). Osobe, ktorej bol poľovný lístok odňatý natrvalo, môže okresný úrad povoliť vykonanie skúšky podľa § 50 ods. 1 písm. a) najskôr po uplynutí desiatich rokov.

(11) Držiteľ poľovného lístka je povinný bezodkladne oznámiť obvodnej komore, že prestal spĺňať podmienky na vydanie poľovného lístka alebo nastali okolnosti na jeho odňatie.

(12) Odňatý poľovný lístok je povinný jeho držiteľ bezodkladne odovzdať obvodnej komore.

(13) Diplomatické preukazy alebo konzulárne preukazy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky spolu s poľovným lístkom z krajiny pôvodu nahrádzajú poľovný lístok pre cudzincov.