Poľovnícka komisia OPK Košice

Predseda komisie: Martin Konečný
e-mail: martinkonecny016@gmail.com


člen komisie: Ing. Gabriel Vukušič - Pz Háj Myslava
člen komisie: Ing. Marek Levay - Pz Lovena
člen komisie: Ing. Martin Matúš - Mestské lesy Košice, a.s.
člen komisie: Ing. Juraj Horňák - Pz Hradová Kavečany

foxterier

Vyňatok z vyhlášky MPSR č. 344/2009 Z.z.
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Chovateľská prehliadka
§ 12
(1) Pri meraní, vážení a vizuálnom posudzovaní znakov poľovníckej trofeje postupuje hodnotiteľská komisia podľa kritérií chovnosti a podľa bodovacích tabuliek Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri (ďalej len „medzinárodná rada“).
(2) Pri hodnotení kvality chovu zveri, ktorý vykonáva poradný zbor za poľovnú oblasť a chovateľská rada za chovateľský celok, hodnotiteľská komisia porovnáva podiel
a) lovu samčej zveri v poslednej vekovej triede,
b) nesprávneho lovu samčej zveri.
(3)Hodnotenie kvality chovu jednotlivých druhov zveri v poľovnom revíri sa označuje stupňom uspokojivá alebo neuspokojivá, pričom záverečné hodnotenie za
a) jednotlivý druh sa určí podľa najhoršie hodnoteného kritéria,
b) poľovný revír sa vypočíta ako aritmetický priemer hodnotení zveri podľa odseku 2,
c) chovateľský celok a poľovnú oblasť sa spracuje ako samostatné hodnotenie podľa sumárnych údajov všetkých poľovných revírov tvoriacich chovateľský celok alebo poľovnú oblasť.
§ 13
(1) Poľovnícke trofeje hodnotí
a) ústredná hodnotiteľská komisia,
b) obvodná hodnotiteľská komisia.
(2) Kvalifikačným predpokladom člena ústrednej hodnotiteľskej komisie je certifikát medzinárodnej rady o absolvovaní kurzu v hodnotení trofejí.
(3) Kvalifikačným predpokladom člena obvodnej hodnotiteľskej komisie (ďalej len „obvodná komisia“) je certifikát Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“).
§ 14
(1) Fotografickú dokumentáciu poľovníckej trofeje tvoria fotografie
a) trofeje s lebkou po vyvarení s rozmermi 13 cm x 18 cm z pohľadov spredu, z ľavej strany, z pravej strany,
b) zobrazujúce spodný pohľad na chrup hornej čeľuste, horný a bočný pohľad na chrup dolnej čeľuste,
c) uhynutého, uloveného chorého alebo poraneného celého jedinca trofejovej zveri alebo jeho zvyšku aj s trofejou.
(2) Dokumentáciu poľovníckej trofeje získanej cudzincom podľa § 23 ods. 3 zákona a trofeje podľa § 23 ods. 6 zákona tvorí fotografická dokumentácia podľa odseku 1 písm. a) a b) a bodovacia tabuľka poľovníckej trofeje podpísaná dvoma členmi miestne príslušnej obvodnej komisie a pri významnej poľovníckej trofeji podľa § 18 aj jedným členom ústrednej hodnotiteľskej komisie.
§ 15
(1) Ústredná hodnotiteľská komisia vykonáva hodnotenie poľovníckych trofejí na národnej výstave alebo medzinárodnej výstave.
(2) Ak je posudzovaná trofej, ktorá hodnotením podľa § 12 ods. 2 môže dosiahnuť bodovú hodnotu na úrovni národného rekordu, musia ju posúdiť najmenej traja členovia ústrednej hodnotiteľskej komisie.
§ 16
(1) Chovateľská prehliadka sa koná každoročne po skončení poľovníckej sezóny najneskôr do 31. marca. Na účely tejto vyhlášky sa poľovníckou sezónou rozumie obdobie od 1. marca do konca februára nasledujúceho roka.
(2) Na chovateľskú prehliadku sa predkladá poľovnícka trofej pochádzajúca zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej poľovníckej sezóne.
(3) Chovateľská prehliadka sa člení na časť hodnotiacu, ktorá je neverejná, a na časť výstavnú, ktorá je verejná.
(4) Organizátor chovateľskej prehliadky najneskôr 30 dní pred jej konaním oznámi užívateľom poľovných revírov termín konania chovateľskej prehliadky a určí termín a miesto predloženia poľovníckych trofejí a príslušnej dokumentácie.
(5) Užívateľ poľovného revíru najneskôr do 15 dní pred termínom konania chovateľskej prehliadky vyrozumie všetkých majiteľov trofejí o termíne chovateľskej prehliadky a termíne a mieste predloženia trofejí, ktoré majú byť predložené na chovateľskú prehliadku.
(6) Užívateľ poľovného revíru doručí v určenom termíne a na určené miesto menný zoznam majiteľov trofejí s adresami, riadne ošetrené a štítkami trofejí označené poľovnícke trofeje, záznam o love zveri, jej úhyne, označení a použití zveriny podľa prílohy č. 8.
(7) Užívateľ poľovného revíru uhrádza náklady a má zodpovednosť za doručenie poľovníckej trofeje na chovateľskú prehliadku a jej prevzatie po skončení chovateľskej prehliadky. Dolná čeľusť ako súčasť trofeje posúdenej na chovateľskej prehliadke ako správny odstrel sa užívateľovi poľovného revíru vracia, len ak o jej vrátenie vopred požiada pri doručení trofeje na chovateľskú prehliadku.
§ 17
(1) Za riadne ošetrenú poľovnícku trofej sa považuje poľovnícka trofej vyvarená, zbavená všetkých mäkkých častí a vybielená. Trofej ročného daniela a ročného jeleňa možno predložiť na chovateľskú prehliadku na skrátenej lebke.
(2) Riadne ošetrenie poľovníckej trofeje z uhynutej zveri vykoná jej majiteľ.
(3) Ak sa na chovateľskú prehliadku predkladá poľovnícka trofej pochádzajúca zo zveri ulovenej v čase jej ochrany alebo z poranenej zveri ulovenej v čase jej ochrany, alebo zo zveri celoročne chránenej, predkladá sa aj s kópiou povolenia orgánu, ktorý lov takej zveri v čase jej ochrany povolil.
(4) Trofej musí byť označená štítkom.
(5) Obvodná komisia alebo ústredná hodnotiteľská komisia vyplní bodovaciu tabuľku na hodnotenie poľovníckych trofejí
a) jeleňa – od hodnoty 170 bodov C. I. C.,
b) daniela – od hodnoty 160 bodov C. I. C.,
c) muflóna – od hodnoty 185 bodov C. I. C.,
d) srnca – od hodnoty 105 bodov C. I. C.,
e) diviaka – od hodnoty 110 bodov C. I. C.,
f) kamzíka – od hodnoty 110 bodov C. I. C., kamzice – od hodnoty 105 bodov C. I. C.,
g) vlka,
h) ostatných – podľa rozhodnutia obvodnej komisie alebo ústrednej hodnotiteľskej komisie.
§ 18
(1) Významnou poľovníckou trofejou je trofej
a) jeleňa – od 230 bodov C. I. C.,
b) daniela – od 205 bodov C. I. C.,
c) muflóna – od 230 bodov C. I. C.,
d) srnca – od 180 bodov C. I. C.,
e) diviaka – od 130 bodov C. I. C.,
f) kamzíka – od 110 bodov C. I. C., kamzice od 105 bodov C. I. C.,
g) medveďa – od 60 bodov C. I. C.,
h) vlka – od 44 bodov C. I. C.,
i) rysa – od 28 bodov C. I. C.,
j) mačky divej – od 19 bodov C. I. C.,
k) ostatných – podľa rozhodnutia ústrednej hodnotiteľskej komisie.
(2) Za národný rekord uzná komisia medzinárodnej rady zložená zo zahraničných hodnotiteľov a členov ústrednej hodnotiteľskej komisie najsilnejšiu trofej pochádzajúcu z voľného chovu podľa kritérií medzinárodnej rady.
§ 19
(1) Obvodná komisia alebo ústredná hodnotiteľská komisia na základe hodnotenia poľovníckej trofeje postupom podľa § 12 rozhodne, či chovateľský zásah bol vykonaný správne alebo nesprávne. Proti rozhodnutiu komisie sa vlastník trofeje môže odvolať na ústrednú hodnotiteľskú komisiu, ktorá rozhodne o odvolaní na základe znaleckého posudku vypracovaného organizáciou poverenou ministerstvom alebo vypracovaného súdnym znalcom z odboru lesníctvo, odvetvie poľovníctvo. Náklady spojené s vypracovaním posudku uhrádza vlastník trofeje; ak sa odvolaniu vyhovelo, náklady na znalecký posudok vráti vlastníkovi trofeje príslušná obvodná poľovnícka komora. S trofejou spolu so spodnou čeľusťou, v čase nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku, disponuje príslušná obvodná komora.
(2) Ohodnotenie trofeje sa vyznačí vývrtom s priemerom 3 mm, ktorý sa umiestni na poľovnícku trofej
a) raticovej zveri okrem trofeje muflóna, kamzíka a diviaka na zadnú stranu pravej pučnice,
b) na trofej muflóna a kamzíka na zadnú stranu pravej rohovej tulajky, pričom treba zasiahnuť vývrtom aj rohovú kosť.
(3) Trofeje, ktoré sú vyhodnotené ako nesprávne vykonaný chovateľský zásah, sa na chovateľskej prehliadke umiestnia osobitne a označia nápisom „Nesprávny odstrel“.
(4) Poľovnícka trofej raticovej prežúvavej zveri, ktorá pochádza z uhynutej zveri, sa označí podľa odseku 2. Taká poľovnícka trofej sa viditeľne označí na chovateľskej prehliadke slovom „Úhyn“. Pri takejto trofeji sa chovateľský zásah podľa odseku 1 nevyhodnocuje.
(5) Na poľovníckej trofeji diviačej zveri a lebkách šeliem sa chovateľský zásah nevyznačuje.
(6) Záznam z vykonanej chovateľskej prehliadky obsahuje
a) hodnotenie kvality chovu a lovu zveri,
b) zoznam hodnotených poľovníckych trofejí,
c) zoznam poľovníckych trofejí pochádzajúcich zo zveri celoročne chránenej,
d) číselné a slovné výsledky plnenia plánu chovu a lovu podľa druhov zveri,
e) nedostatky v plánovaní a plnení plánu chovu a lovu,
f) vyhodnotenie správneho a nesprávneho chovateľského zásahu ulovenej zveri,
g) percento predložených poľovníckych trofejí podľa druhu zveri z celkového počtu ulovenej trofejovej zveri,
h) úroveň ošetrenia poľovníckych trofejí,
i) zhodnotenie organizácie a celkovej úrovne chovateľskej prehliadky,
j) zoznam poľovníckych trofejí nesprávne ulovenej zveri a nepredložených trofejí s uvedením mena a priezviska poľovníka alebo poľovného sprievodu a adresy jeho trvalého pobytu,
k) zoznam trofejí zveri, ktorá bola ulovená v rozpore s ustanovením § 65 zákona.
§ 20
Organizátor chovateľskej prehliadky uchováva desať rokov od skončenia chovateľskej prehliadky tieto dokumenty:
a) prehľad predložených trofejí podľa poľovných revírov,
b) číselný prehľad plnenia plánov chovu a lovu jednotlivých druhov raticovej zveri,
c) zoznam trofejí a ich majiteľov, ktoré boli ulovené nesprávne,
d) prehľad a evidenciu trofejí s bodovou hodnotou na udelenie medailí C. I. C.,
e) záznam z chovateľskej prehliadky podľa § 19 ods. 6, ktorý predkladá organizátor chovateľskej prehliadky okresnému úradu do 30 dní po skončení chovateľskej prehliadky,
f) fotodokumentáciu trofejí uhynutej alebo poranenej zveri podľa § 14,
g) veterinárne potvrdenia o prehliadke ulovenej chorej alebo poranenej zveri,
h) písomné potvrdenie poľovníckeho hospodára o úhyne alebo zranení zveri,
i) záznamy o love zveri a jej úhyne z jednotlivých poľovných revírov.